BÓG STWÓRCA

BÓG STWÓRCAnr katalogowy: 5579
 • Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bóg Stwórca

  Red. ks. Antoni Paciorek

  Tarnów: Biblos, 2014

  ss. 634

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7793-261-2

   

   

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie 


  SCRIPTURAE

  KS. JANUSZ LEMAŃSKI
  Bóg stwarza niebo i ziemię. Pytanie o rolę teologii stworzenia w ramach teologii biblijnej
  God Creates the Heaven and the Earth. The Question about the Role of Theology of Creation from the Biblical Theology Perspective

  KS. TADEUSZ BRZEGOWY
  Bóg Stworzyciel według Deuteroizajasza 
  God the Creator according to Deutero-Isaiah 

  KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI
  Twórca – budowniczy – stworzyciel. Obraz Boga w doksologiach Księgi Amosa (Am 4,13; 5,8-9; 9,5-6)
  The Maker – the Builder – the Creator. The Image of God in the Doxologies of the Book of Amos (Amos 4:13; 5:8-9; 9:5-6)

  KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK
  Creatio continua w psalmach 
  Creatio Continua in the Book of Psalms

  KS. GRZEGORZ M. BARAN
  O Bogu Stworzycielu w refleksji filozoficzno-teologicznej greckich ksiąg Starego Testamentu
  About God the Creator in Philosophical and Theological Reflection of the Greek Books of the Old Testament

  KS. MAREK PARCHEM 
  Bóg jako Stwórca w żydowskiej apokaliptyce okresu Drugiej Świątyni
  God as the Creator in the Jewish Apocalyptic Literature of the Second Temple Period

  KS. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
  Opatrzność Boża jako ciągłe stwarzanie świata w świetle tekstów biblijnych
  God’s Providence as a Continuous Creation of the World in the Light of Biblical Texts

  KS. ROMAN MAZUR SDB, 
  Idea stworzenia w ujęciu ogólnym w Nowym Testamencie 
  The Idea of Creation – General View in the New Testament 

  O. ADAM R. SIKORA OFM
  „Przez Nie wszystko się stało” (J 1,3a). Udział Słowa w dziele stworzenia w świetle Prologu Ewangelii według św. Jana
  „Through him all things came into being” (Jn1:3c). 
  The Participation of the Word in the Work of Creation in the Light of the Prologue to the Gospel of John

  KS. WITOLD BURDA
  Obraz Boga Stwórcy w mowie św. Pawła na Areopagu (Dz 17,22-31)
  God the Creator in St. Paul’s speech on the Areopagus (Acts 17,22-31)


  KS. MARIUSZ ROSIK
  Odnowienie stworzenia w Pelagiusza Komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8,18-22)
  Renewing of the Creation in Commentary on St. Paul’s Epistle to the Romans (Rm 8:18-22)

  KS. HENRYK SKOCZYLAS CSMA
  Aniołowie w Piśmie Świętym 
  Angels in the Bible 


  LUMEN

  KS. STANISŁAW ZIĘBA
  Homo sapiens sapiens (aspekt przyrodniczy) 
  Homo sapiens sapiens (Natural Science Perspective) 

  KS. TADEUSZ PABJAN
  Problematyka czasu w teologii stworzenia 
  The Problem of Time in the Theology of Creation 

  KS. PRZEMYSŁAW MAREK SZEWCZYK
  Jeden Bóg: Stwórca świata, jego Zbawca i Uświęciciel w teologii ojców Kościoła
  One God: the Creator of the World, its Saviour and Sanctifier in the Theology of Fathers of the Chruch

  KS. JAN SŁOMKA
  Dzieło stworzenia w myśli patrystycznej 
  The Work of Creation in the Patristic Thought 

  KS. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
  Sens chrześcijańskiej nauki o stworzeniu 
  The Meaning of the Christian Doctrine of Creation 

  KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
  Tajemnica stworzenia i ludzkie pytanie o sens 
  The Mystery of Creation and the Human Question of Meaning


  KS. ANDRZEJ MICHALIK
  Stworzenie – nieredukowalny punkt wyjścia myśli Josepha Ratzingera
  Creation – The Irreducible Point of Origin for the Thought of Joseph Ratzinger

  JERZY GOCKO SDB
  Świat stworzony – świat zadany. Teologiczne i moralne implikacje prawdy o stworzeniu
  The World Created – the World Given. Theological and Moral Implications of the Truth of Creation

  KS. TADEUSZ ZADYKOWICZ
  Stworzenie jako fundament naśladowania Boga w życiu moralnym
  Creation as a Foundation of Imitation of God in Moral Life

  O. JERZY BRUSIŁO OFMCONV
  Bogactwo Boga Stwórcy i ubóstwo człowieka ekologicznego 
  Wealth of God the Creator and Poverty of Ecologically-minded Person

  KS. MAREK TATAR
  Świętość ontyczna i struktura człowieka jako antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej
  The Ontic Holiness and Structure of Man as the Anthropological Base of Christian Spirituality

  KS. MAREK SŁOMKA
  Problematyka stworzenia świata i człowieka w przekazie wiary 
  Creation of the World and Man in the Transmission of Faith 

  ANDRZEJ MROZEK
  Kosmogonie starożytnego Bliskiego Wschodu 
  Cosmogony of the Ancient Near East 

  ŁUKASZ BYRSKI
  Kosmogonia egipska 
  Cosmogony of the Ancient Egypt 


  ACTUALIA

  ABP HENRYK HOSER SAC
  Ideologia gender a prawda o człowieku 
  Gender Ideology and Truth about Human Being 

  MARIA RYŚ
  Problemy w ideologii gender stanowiące zagrożenie cywilizacji judeochrześcijańskiej
  Problems in the Gender Ideology Posing Threat to the Judeo-Christian Civilization


  PRZEKŁADY

  Efrem Syryjczyk, Wyjaśnienie Księgi Rodzaju 
  (KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI)

  Targum Neofiti (Rdz 1 – 3) 
  (KS. MIROSŁAW S. WRÓBEL) 


  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Gianfranco Ravasi, Marko Ivan Rupnik, Fascynacja pięknem. 
  Między Biblią a teologią 
  (KS. KAZIMIERZ DUDZIK) 

  Paweł Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. 
  Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia „hē marturía Iēsou” w Apokalipsie św. Jana 
  (KS. PIOTR KOT) 

  Dariusz Dogondke, Charakter deuteronomistyczny 
  Księgi Malachiasza. Teologiczne implikacje intertekstualnej analizy biblijnej 
  (KS. ŁUKASZ LASKOWSKI) 

  Marguerite A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania 
  (KS. PAWEŁ MARZEC) 

  Mauro Piacenza, Księża w epoce nowoczesności 
  (KS. PAWEŁ NOWAK) 

  Ireneusz Kamiński, Sekty i nowe ruchy religijne w 365 pytaniach 
  i odpowiedziach 
  (ROBERT T. PTASZEK) 

  Tadeusz Dzidek, Funkcje sztuki w teologii 
  (MATEUSZ SWITEK) 

  Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przełożył, przypisami i wstępami opatrzył Remigiusz Popowski SDB;
  Remigiusz Popowski SDB, Onomastykon Septuaginty 
  (KS. ANTONI TRONINA)

  Jan Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne 
  (KS. MARIAN ZAJĄC) 


  Noty o autorach 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

55,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty