GŁUPOTA WSZECHOBECNA JEST

GŁUPOTA WSZECHOBECNA JESTnr katalogowy: 387
 • Głupota wszechobecna jest. O uniwersalności pewnej ludzkiej przywary. Stromata Anthropologica 12

  Red. Katarzyna Łeńska-Bąk

  Opole: Uniwersytet Opolski,2017

  ss. 310

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 18975666

   

  Spis treœci

  Głupota – uniwersalna i powszechna (Katarzyna £eñska-B¹k) ......... 9

  Bogus³aw SKOWRONEK, Czym jest g³upota? Rozwa¿ania lingwistyczno- -kulturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Mit i religia Jerzy S. WASILEWSKI, G³upota – gorsza po³owa œwiata . . . . . . . . . . . 23

  Franciszek S. ROSIÑSKI, Pogl¹d na g³upotê w dawnym Izraelu . . . . . . . 33

  £ukasz DURAJ, Œwiêty G³upiec jako szczególny przejaw duchowoœci w religiach Ksiêgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Bogus³aw BEDNAREK, „G³upstwo”, „g³upi” w pismach Piotra Skargi oraz w Kazaniach i homilijach Tomasza M³odzianowskiego . . . . . . . . . 61

  Grzegorz WIKTOROWSKI, Fools for Christ – figura „bo¿ego g³upca” w pentekostalizmie Trzeciej Fali na przyk³adzie ruchu „Toronto Blessing” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Literatura i sztuka Joanna ZAGO¯D¯ON-£YSZCZARZ, Czy gêsi s¹ g³upie? O ptasiej filozofii Miko³aja Reja s³ów kilka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Anna KACZMAREK-WIŒNIEWSKA, Æwok, kiep i frajer, czyli postaæ g³upiego mê¿a we francuskiej prozie realistycznej i naturalistycznej . . . . 107

  Estera G£USZKO-BOCZOÑ, Opowieœæ o cz³owieku nierozwa¿nym – Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  Joanna KIJAK, „Dzieje kultury wykazuj¹, ¿e g³upota jest siostr¹ bliŸniacz¹ rozumu”. Iwona, ksiê¿niczka Burgunda jako historia nieudanej rewolucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Pawe³ MACI¥G, Non omnis error stultitia est dicenda, czyli motyw g³upoty w grafice i malarstwie europejskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  Polityka, prawo i medycyna Jaros³aw BARAÑSKI, O g³upstwie przez Rzeczpospolit¹ Babiñsk¹ nagradzanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  Zuzanna GRÊBECKA, Komunistyczne g³upoty. O pewnym mechanizmie dyskredytowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

  Jacek GRÊBOWIEC, Deficyty kooperacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

  Tadeusz CHROBAK, Urok zinstytucjonalizowanej g³upoty . . . . . . . . . . . 183 Bo¿ena P£ONKA-SYROKA, Mesmeryzm. Jak i dlaczego doktryna medyczna ewoluowa³a w stronê paranauki (1766–1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

  Andrzej SYROKA, „G³upich nie siej¹”... czyli czytaj i s³uchaj uwa¿nie . . . 209

  Œwiat rozrywki, wspó³czesnej popkultury i nowych mediów Maria TARNOGÓRSKA, Arcykretyni z Wy¿szych Sfer, czyli g³upota wed³ug Monty Pythona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Arkadiusz LEWICKI, G³upota nostalgii, czyli dlaczego ¿a³ujemy „niegdysiejszych œniegów” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Urszula SAWICKA, G³upota w bajkach i kreskówkach . . . . . . . . . . . . . 245

  Mateusz D¥SAL, Hello Kitty i inne popkulturowe lêki katolickiego „ruchu antyzabawkowego” w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

  Ireneusz JEZIORSKI, Gad¿et – odzie¿ – rekonstrukcja. Militaryzacja A.D. 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

  Katarzyna £EÑSKA-B¥K, Zakochana bez pamiêci ³atwym ³upem oszustów matrymonialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

  Marta WÓJCICKA, G³upota jest jak bigos... Obraz g³upoty w memach internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

  Contens Foolishness – universal and widespread (Katarzyna £eñska-B¹k) ....... 9 Bogus³aw SKOWRONEK, What is foolishness? Linguistic and cultural considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Myth and religion Jerzy S. WASILEWSKI, Foolishness – the worse half of the world . . . . . 23 Franciszek S. ROSIÑSKI, A view on foolishness in Israel of old . . . . . . . 33 £ukasz DURAJ, The figure of the Holy Fool in abrahamic religions . . . . . 45 Bogus³aw BEDNAREK, “Foolishness”, “foolish” in the writings of Piotr Skarga and in Sermons and Homilies by Tomasz M³odzianowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Grzegorz WIKTOROWSKI, “Fools for Christ” – “divine fool” figure in Third Wave pentecostalism on the example of “Toronto Blessing” movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Literature and art Joanna ZAGO¯D¯ON-£YSZCZARZ, Is geese are stupid? About avian philosophy Miko³aj Rej few words... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Anna KACZMAREK-WIŒNIEWSKA, A blockhead, a dolt and a dupe, or the motif of a stupid husband in selected texts of french realism and naturalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Estera G£USZKO-BOCZOÑ, A story of an imprudent man – Berlin Alexanderplatz by Alfred Döblin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Joanna KIJAK, „History of culture show that stupidity is the twin sister of reason”. Yvonne, princess of Burgundy as the history of a failed revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Pawe³ MACI¥G, Non omnis error stultitia est dicenda, that is the motif of foolishness in European graphics and painting . . . . . . . . . . . . . . . 133 Politics, law and medicine Jaros³aw BARAÑSKI, About the folly, which was awarded by the republic of babin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Zuzanna GRÊBECKA, Communist follies. On a certain mechanism of disparaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Jacek GRÊBOWIEC, Deficits in cooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Tadeusz CHROBAK, The charm of institutionalized stupidity . . . . . . . . . 183 Bo¿ena P£ONKA-SYROKA, Mesmerism. How and why a medical doctrine evolved towards para-science (1766-1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Andrzej SYROKA, „Fools grow without watering” ... that is read and listen carefully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 The world of entertainment, modern popculture and new media Maria TARNOGÓRSKA, The Upperclass Twits, or stupidity by Monty Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Arkadiusz LEWICKI, The foolishness of nostalgia, that is why we regret “erstwhile snows” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Urszula SAWICKA, Foolishness in fables and cartoons . . . . . . . . . . . . . 245 Mateusz D¥SAL, Hello Kitty and other popular-culture-founded fears of the catholic “anti-toy movement” in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Ireneusz JEZIORSKI, Gadget – clothes – reconstruction. Militarization A.D. 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Katarzyna £EÑSKA-B¥K, Being head over heels in love equals being an easy prey to a matrimonial deceiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Marta WÓJCICKA, Stupidity is like hunter’s stew... The image of foolishness in Internet memes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty