ESTETYKA W ARCHEOLOGII

ESTETYKA W ARCHEOLOGIInr katalogowy: 4107
 • Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności

  Red. D. Minta-Tworzowska

  Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2018

  ss. 364

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-85824-88-6

   

  Spis treści

  Contents Danuta Minta-Tworzowska Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności – wprowadzenie 9

  Aesthetics in Archaeology. Representation in Prehistory – an Introduction ............... 9

  TEORIE I IDEE W ZAKRESIE BADAŃ NAD ESTETYKĄ I ESTETYZACJĄ THEORIES AND IDEAS IN THE SCOPE OF RESEARCH ON AESTHETICS AND AESTHETISATION Ewa Bugaj Badania ikonograficzno-ikonologiczne greckiego malarstwa wazowego – zarys problematyki........................................................................................................................ 15 Some Remarks on Iconographical and Iconological Approaches to Greek Vase Painting .......................................................................................................................... 15 Małgorzata Dubasiewicz Estetyzacja w świetle badań nad recepcją obrazu w kulturze ludowej....................... 29

  Aesthetisation in the Light of Studies on the Image Reception in Folk Culture........ 29

  Henryk Mamzer Złudne nadzieje na powrót do archaicznego doświadczenia „estetycznego”.............. 41

  Delusory Hopes for Return to the Archaic ‘Aesthetic’ Experience............................. 41 Danuta Minta-Tworzowska Elementy „nowej” estetyki a współczesna archeologia ............................................... 55

  The Elements of ‘New’ Aesthetics and Contemporary Archaeology ..................................... 55 Anna Pałubicka Ponowoczesność i humanistyka .................................................................................... 71

  Postmodernism and Humanities.................................................................................... 71 INTERPRETACJA SZTUKI W ARCHEOLOGII A ŹRÓDŁA PISANE ART INTERPRETATION IN ARCHAEOLOGY AND WRITTEN SOURCES Sławomir Jędraszek Kilka refleksji na temat natury sztuki Amarny............................................................. 83

  Some Reflections about Nature of Amarna Art............................................................ 83

  Andrzej P. Kowalski Mroczne piękno dzieł Völunda. Uwagi antropologiczne do Starszej Eddy (Völundarkviða) ........................................................................................................................ 117

  The Gloomy Beauty of the Völunda. Anthropological Remarks on the Poetic Edda (Völundarkviða)............................................................................................................. 117 Marian Kwapiński Powtórzyć cudzą myśl…............................................................................................... 127

  Reproduce Another Person’s Thought… ...................................................................... 127 Krzysztof Ulanowski “At the Core of the Myth is not a Thought, Thinking Itself is a Myth”. The Greek Attitude to the Mythos and Logos................................................................................ 163 WZORY KULTURY A SCHEMATYZACJA I GEOMETRYZACJA W SZTUCE ARCHAICZNEJ MODELS OF CULTURE AND SCHEMATISATION AND GEOMETRISATION IN ARCHAIC ART Justyna Gabriel Piękny wojownik. O estetyce ciała i kształtowaniu się współczesnej osobowości .... 177

  Beautiful Warrior. About the Aesthetics of Body and the Development of Contemporary Personality.......................................................................................................... 177

  Tomasz Gralak Od motywów triangulacyjnych do krzywoliniowych, czyli o genezie sztuki scytyjskiej 191

  From Triangular to Curvilinear Motifs or the Genesis of Scythian Art...................... 191

  Anna Jankowiak Sztuka jako dopełnienie propagandy rzymskiej na przykładzie Luzytanii.................. 227 Art as a Complement to the Roman Propaganda Exampled by Lusitania.................. 227 Małgorzata Markiewicz Matematyka ornamentu na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia ............................................................................................................................. 239

  The Mathematics of Ornament on the Example of Hallstatt Painted Pottery from Domasław ...................................................................................................................... 239

  Anna Michalska Próba psychologicznej analizy wzoru kulturowego zakładającego ścisłe przestrzeganie zasad rytualnych .................................................................................................. 261 An Attempt to a Psychological Analysis of a Cultural Pattern Assuming Strict Following Ritual Principles................................................................................................ 261 Daria Olejniczak Sylwetka atlety jako wzorzec w kulturze i sztuce greckiej okresu archaicznego i klasycznego ................................................................................................................. 269 The Image of an Athlete as a Pattern in Culture and Art of the Archaic and Classical Period ....................................................................................................................... 269 Judyta Ostapiak-Jagodzińska Dążąc do złamania szyfru – czyli techniczne i (nie)semantyczne aspekty ornamentyki urn pomorskich ...................................................................................................... 291 Pursuing the Decoding of the Cipher – Technical and (Non)semantic Aspects of Pomeranian Culture Pottery Ornament......................................................................... 291 Patryk Skupniewicz Hellenistyczne estetyczne modele ujmowania walki konnej a Mozaika Aleksandra w kontekście eschatologicznym. Studium formalne .................................................... 317 Hellenistic Aesthetic Models of Cavalry Fight Representation and Alexander Mosaic in the Eschatological Context. A Formal Study....................................................... 317 Joanna Wałkowska Formy i zdobnictwo steli nagrobnych z cmentarza ewangelickiego w Tarnowie Podgórnym..................................................................................................................... 343 Forms and Decoration of Steles in the Evangelical Cemetery in Tarnowo Podgórne 343 Kalendarium: Estetyka i estetyzacja w archeologii: 2009–2016 ................................. 361 Timetable: Aesthetics and aesthetisation in archaeology: 2009–2016.................................... 361

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty