SAPIEHOWIE WIELKIE RODY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ....

SAPIEHOWIE WIELKIE RODY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ....nr katalogowy: 3326
 • Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI-XIX wieku. Tom 1: Sapiehowie

  Red. Tomasz Ciesielski, Mariusz Sawicki

  Opole: Uniwersytet Opolski, 2018

  ss. 448

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7395-805-0

   

  Spis treœci

  Wykaz skrótów .................................... 7

  Sapiehowie – historia i dziedzictwo rodu (Tomasz Ciesielski, Mariusz Sawicki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  POLITYKA VALENTIN CONSTANTINOV, Korespondencja El¿biety Mohy³y z Lwem Sapieh¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  ALEKSANDRA ZIOBER, Postawy wybranych przedstawicieli rodziny Sapiehów czerejskich wobec elekcji w 1632 roku . . . . . . . . . . . . . 45

  ANDRZEJ KAMIEÑSKI, Sapiehowie wobec Brandenburgii-Prus w latach 1674–1696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  ZBIGNIEW HUNDERT, Dzia³alnoœæ Sapiehów w „powiedeñskim” okresie panowania Jana III (1683–1696) w œwietle akt sejmikowych województwa mazowieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  ROBERT KO£ODZIEJ, Stronnictwo Sapiehów a funkcjonowanie sejmu w drugiej czêœci panowania Jana III Sobieskiego (1685–1696) . . . . 105

  ANDRZEJ RACHUBA, Polityka matrymonialna Sapiehów tzw. czerejskich w XVII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  MICHA£ ZWIERZYKOWSKI, Sapiehowie w Wielkopolsce w dobie panowania Wettynów i ich rola w ¿yciu politycznym prowincji . . . . 137

  ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, K³opoty z posagiem Marii Ludwiki z Sapiehów Potockiej – miêdzy sporem rodzinnym a polityk¹ . . . . 157

  ANDRZEJ MACUK, ̳õàë Àíòîí³é ³ Þçàô Ñòàí³ñëࢠÑàïåã³ ÿê ê³ðà¢í³ê³ ñàïåæûíñêàé ãðóïî¢ê³ ¢ 40-õ ãã. XVIII ñò. . . . . . . . . . 177

  WITOLD FILIPCZAK, Polityczna rola El¿biety z Branickich Sapie¿yny w latach 1783–1784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

  DARIUSZ NAWROT, Ksi¹¿ê Aleksander Sapieha – u boku Napoleona . . 227 JACEK SZPAK, Pozycja polityczna ksiêcia Leona Sapiehy w Galicji w latach 1832–1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

  WOJSKOWOŒÆ MIROS£AW NAGIELSKI, Aleksander DadŸbóg Sapieha – dzia³alnoœæ polityczno-wojskowa w latach 1607–1635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 KONRAD BOBIATYÑSKI, Udzia³ Sapiehów w obronie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego przed agresj¹ moskiewsk¹ w latach 1654–1655 . . . . . . 297

  MARIUSZ SAWICKI, Oblê¿enie sapie¿yñskiej twierdzy Stary Bychów w 1702 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

  TOMASZ CIESIELSKI, Kariera wojskowa Jana Kazimierza Sapiehy . . . . 333

  MACIEJ TR¥BSKI, Wojsko polskie w czasie powstania listopadowego w œwietle wspomnieñ ks. Leona Sapiehy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

  VARIA ARTUR GOSZCZYÑSKI, Podró¿e edukacyjne Jana Stanis³awa Sapiehy (1589–1635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

  DARIUSZ ROLNIK, Materia³y do badañ dziejów rodu Sapiehów w Archiwum Jeleñskich z NGAB w Miñsku (XVI–XVIII wiek) . . . . 411

  OLGA ŒWIERKOT, Warszawska rezydencja Jan

  a Fryderyka Sapiehy (1680–1751) – przebieg przebudowy i aran¿acji . . . . . . . . . . . . . . 427 FILIP WOLAÑSKI, Sapiehowie w œwietle funeralnego dyskursu kaznodziejskiego epoki saskiej. Rekonesans badawczy . . . . . . . . . . 439

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do 21 dni roboczych

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty