MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄ

MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄnr katalogowy: 371
 • Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku

  Red. Adraiana Dawid, Joanna Lusek

  Opole: Uniwersytet Opolski, 2017

  ss. 458

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-739-5748-0

   

  Spis treści

  Wstęp Część I. Mit kresowy w literaturze Krzysztof Buchowski – Mit litewski jako część mitu Kresów Wschodnich Renata Pomarańska – Kiedy „swój” stał się „obcym”, czyli o „kainowej zbrodni” w literaturze kresowej Monika Żeromska-Ciesielska, Tomasz Ciesielski – Mitologizacja Kresów początku XX wieku we wspomnieniach Eugeniusza Janiszewskiego, Heleny Kutyłowskiej, Julii Rutkowskiej i Juliana Ścibora-Marchockiego Zdzisław Marcinów – Ziemiańska Galicja. Wątki rodzinne w prozie Andrzeja Stojowskiego Jolanta Załęczny – Poetyckie zauroczenie Kresami w twórczości Mariusza Olbromskiego Elżbieta Dutka, Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego Część II. Przedmurze Rzeczypospolitej – Kresy Południowo-Wschodnie Zbigniew Bereszyński – Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej – mity i rzeczywistość. Próba krytycznej analizy dziedzictwa polityczno-militarnej historii Kresów Wschodnich Aleksandra Skrzypietz – Bez „żadnej desperacji i niewieściego kwilenia”. U źródeł mitu kobiety kresowej Jacek Szpak, Książę Leon Sapieha – Galicjanin nieco zapomniany 9 15 17 27 49 75 87 101 117 119 139 165 6 Mirosław Piwowarczyk – Liderki pracy społecznej – działalność Zjednoczenia Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie w okresie (1914) 1918–1939 Antoni Krzysztof Sobczak – Kadra Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Ciechanowie i jej rola w budowie struktur ochrony granic na Kresach w latach 1928–1939 Joanna Gierowska-Kałłaur – Wizja polskiej polityki wobec Ziem Wschodnich w świetle wewnętrznych biuletynów informacyjnych Straży Kresowej Część III. W stronę Wilna – Kresy Północne Anna Haratyk – Obraz Wilna i jego mieszkańców w podaniach i legendach Ewa Andrysiak – Alfons Parczewski a Wilno Mirosława Regina Kozłowska – Wilno stołeczne czy kresowe? W kręgu dyskusji o tożsamości: wielokulturowość – peryferyjność – kresowość Aleksander Głogowski – Specyfika Okręgu XVI Wileńskiego Policji Państwowej 1922–1939 Część IV. Między Kresami Wschodnimi a Zachodnimi Joanna Lusek – Olgi Zarzyckiej-Ręgorowiczowej „Wspomnienia z plebiscytu górnośląskiego i trzeciego powstania” Jarosław Durka – Wystawa wołyńska 1928 roku – organizacja i znaczenie Tomasz Śmiałek – Harcmistrz Marian Rosen (Różewicz) 1911–1984. Lwów – Bytom – Montreal – Vancouver Piotr Gołdyn – Nauczyciele z Kresów w szkołach Wielkopolski Wschodniej w okresie II Rzeczpospolitej Maria Radziszewska – Nauczyciele z Kresów Wschodnich organizatorami szkolnictwa na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej Adriana Dawid – Ze wspomnień Kresowian zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl Indeks osobowy Indeks miejscowy 185 201 219 237 239 265 287 305 321 323 337 353 387 403 423 439 451 7 Introduction Part I. Borderlands myth in literature Krzysztof Buchowski – Lithuanian Myth as a part of Eastern Borderlands Mythos Renata Pomarańska – When “us” became “them” – the “Cain crime” in Borderland literature Monika Żeromska-Ciesielska, Tomasz Ciesielski – Mythologization of the early 1900s Eastern Borderlands in the memoirs of Eugeniusz Janiszewski, Helena Kutyłowska, Julia Rutkowskia and Julian Ścibor-Marchocki Zdzisław Marcinów – Landowners’ Galicia. Family motifs in Andrzej Stojowski’s (1933–2006) prose Jolanta Załęczny – Poetic enchantment by the Eastern Borderlands in the works of Mariusz Olbromski Elżbieta Dutka – Deconstruction of the family Borderlands myth and the narration of “late grandson” in “Salki” of Wojciech Nowicki Part II. The Vanguard of the Commonwealth – Southeastern Borderlands Zbigniew Bereszyński – Eastern borders of Poland- myths and reality An attempt at a critical analysis of the political and military heritage of Eastern Borderlands Aleksandra Skrzypietz – Without “any despair and woman whining”. The source of Borderlands woman myth Jacek Szpak – Rev. Leon Sapieha. A forgotten politician Table of Contents 9 15 17 27 49 75 87 101 117 119 139 165 8 Mirosław Piwowarczyk – Leaders of social activity – the activities of United Polish Christian Women Societies in Lviv between (1914) 1918 and 1939 Antoni Krzysztof Sobczak – The staff of Masovia District Border Guard Inspectorate in Ciechanów and its role in building border defense structure in the Borderlands between 1928 and 1939 Joanna Gierowska-Kałłaur – The vision of Polish policies regarding Eastern Lands in view of the Information Bulletins of the Borderlands Watch Part III. To the Vilnius- Northern Borderlands Anna Haratyk – The image of Vilnius and its inhabitants in folk tales and legends Ewa Andrysiak – Alfons Parczewski and Vilnius Mirosława Regina Kozłowska – Vilnius – capital or borderland? The discussion of identity: multiculturalism – outsideness – borderlandness Aleksander Głogowski – The specifics of District XVI of Vilnius National Police 1922–1939 Part IV. Between Western and Eastern Borderlands Joanna Lusek – Olga Zarzycka-Ręgorowiczowa’s „Memoirs from the Upper Silesia Plebiscite and the Third Uprising” Jarosław Durka – 1928 Volhynia Exhibition – organization and significance Tomasz Śmiałek – Scoutmaster Marian Rosen (Różewicz) 1911–1984. Lviv – Bytom – Montreal – Vancouver Piotr Gołdyn – Teachers from the Eastern Borderlands in Eastern Greater Poland schools during Second Polish Republic Maria Radziszewska – Eastern Borderlands teachers as organizers of schooling in Warmia and Masuria after World War Two Adriana Dawid – The memories of Eastern Borderlanders amassed by the Spoken History Archive www.e-historie.pl Index of names Index of places 185 201 219 237 239 265 287 305 321 323 337 353 387 403 423 439 451

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty