ECCLESIA REGNUM FONTES

ECCLESIA REGNUM FONTESnr katalogowy: 7368
 • Ecclesia Regnum Fontes. Studia z dziejów średniowiecza

  Red. Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołąbek, Marek A, Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr Węcowski

  Warszawa: Uniwersytet Warszawski-NDAP, 2015

  ss. 769

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-235-1617-0

   

  Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej 

   

  Tom Ecclesia - Regnum - Fontes dedykowany Profesor Marii Koczerskiej zawiera studia autorstwa Jej uczniów, współpracowników i przyjaciół. Nawiązują one do głównych zainteresowań i dokonań badawczych Jubilatki, obejmując problematykę dziejów Kościoła, relacji władzy duchownej i świeckiej, życia społecznego, kultury oraz szeroko rozumianego źródłoznawstwa i edytorstwa - od wczesnego średniowiecza po wczesną nowożytność. Szereg studiów poświęconych zostało Zbigniewowi Oleśnickiemu i Janowi Długoszowi - dwóm wielkim osobowościom Polski późnego średniowiecza, których rozpoznanie tak wiele zawdzięcza badaniom Marii Koczerskiej.

  Maria Koczerska od czasów studiów związana jest z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jako jego profesor. Autorka książek: Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza (1975), Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (2004) i wielu artykułów; jest m.in.. Członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz polskiej sekcji Commission Internationale d`Histoire et d`Etudes du Christianisme. W latach 2008-2012 była dyrektorem Instytutu Historycznego UW, od 1998 r. jest współredaktorką czasopisma "„Studia Źródłoznawcze"”.


  Spis tres´ci Tabula gratulatoria ......................................... 9 Słowo wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bibliografia publikacji Profesor Marii Koczerskiej za lata 1968–2013, zestawił Piotr We˛cowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesor Marii Koczerskiej, zestawił Piotr We˛cowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 I. Ecclesia Roman Michałowski, Jakie sa˛ z´ro´dła skutecznos´ci misjonarza? Stanowisko Sulpicjusza Sewera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Przemysław Tyszka, Zmysłowa percepcja zjawisk nadprzyrodzonych w Dialogach Grzegorza Wielkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Jan Tyszkiewicz, Chrzes´cijan´stwo w rodzinie polskiej do połowy XIII w. . . . . 55 Małgorzata Da˛browska, Michał VIII Paleolog, Jan XI Bekkos i unia kos´cielna w Lyonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Krzysztof Oz˙o´g, Okolicznos´ci nadania kleparskiej kustodii s´w. Floriana Uniwersytetowi Krakowskiemu przez Władysława Jagiełłe˛. . . . . . . . . . . . . . . . 78 Jakub Turek, Jan Biskupiec, prowincjał polskich dominikano´w w latach 1411–1417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Krzysztof Bracha, Kwestia Utrum potestas cohercendi daemones fieri possit per caracteres, figuras aut verborum prolationes heidelberskiego teologa i inkwizytora Jana z Frankfurtu (1440) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Monika Saczyn´ska, Supliki polskie w najstarszej ksie˛dze Penitencjarii Apostolskiej (Registra matrimonialium et diversorum, t. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Marek Daniel Kowalski, Andrzej de Palatio, papieski kolektor generalny w Polsce w latach 1442–1445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Marta Czyz˙ak, „Christi nomine invocato pro tribunali sedentes et ipsum solum pre oculis habentes”. Sprawy duchownych gniez´nien´skich o z˙ycie w konkubinaciew s´wietle ksie˛gi wikariusza generalnego gniez´nien´skiego Se˛dziwoja z Czechla (1449–1453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Olga Miriam Przybyłowicz, Zaja˛c, dwa złote na pieprz i kary za gry hazardowe. Dwa przywileje klarysek dla miasta Kostrzyna z 1477 i 1615 r. . . . . . . . . . . . 138 Jerzy Kłoczowski, Osiemsetlecie dominikano´w w Polsce i problematyka miejsca tej zakonnej wspo´lnoty w historii polskiej demokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Andrzej Radzimin´ski, Nowsze badania nad duchowien´stwem kapituł katedralnych i kolegiackich w Polsce s´redniowiecznej ........................ 156 II. Regnum Marian Dygo, Czy papiez˙ Aleksander III oraz cesarz Fryderyk I Barbarossa zatwierdzili pryncypat ksie˛cia Kazimierza Sprawiedliwego? . . . . . . . . . . . . . . . 169 Marek Cetwin´ski, „...ut quondam Ioseph in Egypto...” (Ksie˛ga henrykowska o notariuszach ksia˛z˙a˛t s´la˛skich). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Sławomir Gawlas, Poboz˙nos´´c Władysława Łokietka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Kazimierz Pacuski, Otoczenie ksie˛cia warszawskiego w kwietniu 1313 r. . . . . 206 Marie Bla´hova´, Ceremonia´ly a ritua´ly restituce kra´lovske´ moci v pohusitsky´ch Cˇecha´ch (Pobyt Zikmunda Lucemburske´ho v Praze v letech 1336–1337 v soudobe´ historiografii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Andrzej Marzec, Szymon z Ruszkowa. Z badan´ nad personelem kancelarii kro´lewskiej w czternastowiecznej Polsce ............................ 228 Renata Trawka, Dokument Władysława Opolczyka dla najstarszego lwowskiego szpitala .................................................. 240 Piotr We˛cowski, Jadwiga Andegawen´ska w opinii prawniczej z kon´ca XV w. Przyczynek do po´´znos´redniowiecznych wyobraz˙en´ na temat władzy monarszej . 250 Marcin Starzyn´ski, Ultima voluntas Alexandri regis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Urszula Borkowska OSU, Modlitwa kro´lowej Bony. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Marek A. Janicki, Artykuły Zygmunta Augusta z 1559 r. o porza˛dku dworu kro´lewskiego i obrad senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Katarzyna Goła˛bek, Zygmunt August we wspomnieniu Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Wojciech Iwan´czak, Franciszka Palackiego obraz Piasto´w. . . . . . . . . . . . . . . 296 III. Fontes Elz˙bieta Da˛browska, Łacin´skie inskrypcje na insygniach dygnitarzy kos´cielnych w s´redniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Tomasz Jasin´ski, Szesnastozgłoskowiec trocheiczny w Kronice polskiej Galla Anonima ................................................. 315 Eduard Mu¨hle, Adaptacja antycznego poje˛cia „res publica” w Kronice polskiej mistrza Wincentego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Tomasz Jurek, Adam Kozak, Pozostałos´ci regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292–1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane ................................................ 346 Spis tres´ci 771Tomasz Gałuszka OP, Fragment czternastowiecznych akt kapituły prowincjalnej dominikano´w polskich ze zbioro´w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Anna Salina, „Zapomniany” kopiariusz wikariuszy wieczystych kolegiaty pw. ´sw. Jana Chrzciciela w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Anna Łosowska, Znany czy nieznany dokument w sprawie dziesie˛cin dla kos´cioła parafialnego w Opolu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Jerzy Strzelczyk, Pamie˛tnik Helene Kottannerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Piotr Chojnacki, Korespondencja biskupo´w płockich w po´´znym s´redniowieczu (1439–1522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Elz˙bieta Knapek, Ksie˛ga wpiso´w biskupa krakowskiego Jana Lutka z Brzezia z lat 1464–1471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Janusz Bieniak, Wykaz urze˛dniko´w ziemskich Polski s´rodkowej w 14 tomie Metryki Koronnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Marco Mostert, Deventer – Douai – Cracovie – Moscou l’histoire du Speculum Exemplorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Jan Andrzej Spiez˙ OP, Z˙ywot s´w. Jacka lektora Stanisława w re˛kopisie Kroniki generało´w zakonu Hieronima Albertucci de‘Borselli OP (Bolonia 1494 r.) . . . 447 Wiktor Szymborski, S ´redniowieczne dokumenty odpustowe w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellon´skiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Marcin Hlebionek, Sigillum regale terrestre. Nieznana kujawska piecze˛c´ ziemska z pocza˛tko´w XVI w.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Mieczysław Rokosz, Wawelskie dzwony (kilka uwag porza˛dkuja˛cych). . . . . . . 484 IV. Societas Henryk Samsonowicz, Odbudowa miast we wczesnym s´redniowieczu ...... 501 Elz˙bieta Kowalczyk-Heyman, Gro´d w Dzierzgowie. Przyczynek do dziejo´w grodo´w pogranicza mazowiecko-pruskiego .......................... 512 Jarosław Wenta, O malborskiej wiez˙y Dietricha i poz˙ytkach z lektury ksie˛gi wydatko´w malborskich komturo´w domowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Jan Szymczak, Jana Długosza „owoce urocze” na s´redniowiecznym stole w Polsce 528 Janusz Tandecki, Nieznane z´ro´dło do dziejo´w przeste˛pczos´ci w s´redniowiecznym Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Zdenˇka Hledı´kova´, Polsˇtı´ duchovnı´ strany podjednou v Cˇecha´ch poloviny 15. stoletı´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Beata Wojciechowska, Divortium – po´´znos´redniowieczne przypadki z konsystorza gniez´nien´skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Piotr Guzowski, W jakim wieku szlachcice zawierali pierwsze zwia˛zki małz˙en´skie w po´´znym s´redniowieczu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Stanisław A. Sroka, Polscy absolwenci uniwersytetu w Ferrarze w drugiej połowie XV w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Agnieszka Bartoszewicz, Pisarze ksia˛g wiejskich w po´´znos´redniowiecznej Polsce 593 Alicja Szymczakowa, Pisarze miasta Sieradza – cupidi amatores litterarum . . 604 Marta Piber-Zbieranowska, Andrzej Zaliwski i jego bracia. Przyczynek do dziejo´w szlachty ziemi liwskiej za regencji ksie˛z˙nej Anny Radziwiłło´wny . . . . . 615 772 Spis tres´ciV. W kre˛gu Zbigniewa Oles´nickiego i Jana Długosza Anna Adamska, Zagla˛daja˛c przez ramie˛ notariuszom Zbigniewa Oles´nickiego . 633 Paweł Kras, Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Działania Zbigniewa Oles´nickiego w sprawie Andrzeja Gałki z Dobczyna (1448–1449) . . . . . . . . . . 643 Jarosław Nikodem, Dla dobra pan´stwa i dynastii. Kro´lowa Zofia Holszan´ska i biskup krakowski Zbigniew Oles´nicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Piotr Rabiej, Zbigniew Oles´nicki wobec obsady tzw. kanonii uniwersyteckich w krakowskiej kapitule katedralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Anna Sochacka, Biskupice w ziemi lubelskiej – przedmiot gospodarki czy polityki Zbigniewa Oles´nickiego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Piotr Pokora, O przerytowaniu typariusza kardynalskiej piecze˛ci wielkiej biskupa krakowskiego Zbigniewa Oles´nickiego ............................. 701 Zofia Wilk-Wos´, Defensor cleri liberatisque vestustae assertor, patriae praecipuus clypeus – s´ladami stryja? Kilka uwag o karierze Zbigniewa Oles´nickiego młodszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Marceli Antoniewicz, O pochodzeniu rodziny Długoszo´w herbu Wieniawa – czyli tropy w poszukiwaniu przodko´w wielkiego historyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Rafał Jaworski, O potrzebie badan´ nad kwerendami archiwalnymi Jana Długosza 735 Piotr Dymmel, Annales Jana Długosza w wersji skro´conej. Re˛kopisy i teksty. . 742 Marek Walczak, O zaginionej miniaturze dedykacyjnej Vitae beatae Kunegundis Jana Długosza. Przyczynek do badan´ nad refleksja˛historyczna˛w dawnej Polsce 754 Wykaz skro´to´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Spis tres´ci 773

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

51,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty