JAN HUS ŻYCIE MYŚL DZIEDZICTWO

JAN HUS ŻYCIE MYŚL DZIEDZICTWOnr katalogowy: 1520
 • Jan Hus, Życie, myśl, dziedzictwo

  Red. Paweł Kras, Martin Nodl

  Warszawa: IH PAN, 2018

  ss. 337

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-65880-09-3

   

  Spis treści
  Wojciech Kriegseisen, Słowo wstępne.............. 9

  Paweł Kras, Martin Nodl, Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa

  - próba bilansu............................ 13

  František Šmahel, Jan Hus przed sądem soboru i w ocenie

  historyków............................. 53

  Paweł Kras, Reformatio ecclesiae w nauczaniu Jana Wiklifa

  i Jana Husa............................. 71

  Martin Nodl, Mezi autoritou a posluśnostl. Eklesiologie versus

  prakticke nabozenstvi....................... Ill

  Dušan Coufal, Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stfibra o autorite koncilü v ideovem a historickem

  kontextu............................... 129

  Krzysztof Bracha, Jan Hus jako kaznodzieja i promotor kaznodziejstwa .............................. 167

  Pavel Soukup, Kazatelsky provoz v Betlemske kapli v dobe

  Husove............................... 193

  Anna Paner, Jan Hus o małżeństwie i    rodzinie......... 219

  PavlÍna CermanovÁ, Nebiblickń proroctvl v husitstvi  237

  Henryk Gmiterek, Jan Hus i husytyzm w tradycji polskiego

  Kościoła braci czeskich...................... 259

  Jarosław Nikodem, Jan Hus Jifiego Kejra............ 273

  Wojciech Iwańczak, Epoka husycka w badaniach Romana

  Hecka................................ 289

  O studiach bohemistycznych, husytyzmie i czeskich przyjaźniach. Fragmenty niedokończonego wywiadu z Profesorem Stanisławem

  Byliną................................ 303

  Indeks osobowy............................ 327

   


  Table of contents
  Wojciech Kriegseisen, Preface.................. 9

  Paweł Kras, Martin Nodl, Introduction: 600 year controversy

  about Jan Hus - a nuanced overview of research....... 13

  František Šmahel, Jan Hus before the council and in the

  opinion of historians.......................53

  Paweł Kras, Reformatio ecclesiae in the teachings of John Wyclif

  and Jan Hus............................ 71

  Martin Nodl, Between authority and obedience. Ecclesiology

  versus religious practice...................... Ill

  Dušan Coufal, Concilium verum contra simulatum. Jakoubek of Stribro’s Quaestio on the authority of the councils in the

  intellectual and historical context................ 129

  Krzysztof Bracha, Jan Hus as a preacher and a promotor

  of preaching............................. 167

  Pavel Soukup, Preaching in the Bethlehem Chapel in the times

  of Hus ............................... 193

  Anna Paner, Jan Hus on marriage and family.......... 219

  Pavlína Cermanová, Non-biblical prophesies in the Hussite movement.............................. 237

  Henryk Gmiterek, Jan Hus and Hussitism in the traditions

  of the Polish Church of Bohemian Brethren.......... 259

  Jaroslaw Nikodem, Jan Hus in the writings of Jin Kejf . . . . 273 Wojciech Iwańczak, The Hussite period in the studies of Roman

  Heck................................. 289

  On Bohemian studies, Hussitism and Czech friends. Fragments of an unfinished interview with Professor Stanislaw Bylina . 303 Index of persons........................... 327

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty