PRUTHENIA T. VII 2012

PRUTHENIA T. VII 2012nr katalogowy: 5160
 • Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim. T. VII 2012

  Red. Grzegorz Białuński

  Olsztyn: Tow. Pruthenia, 2012

  ss. 309

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 1897-0915

   

  Andrzej Janowski, Trzewiki pochew mieczy pochodzenia bał­tyjskiego w znaleziskach z ziem pol­s­kich
  Sła­womir Wadyl, Paweł Szczepanik, Uwagi o przestrzeni sakral­nej północno-zachodniej słowiańszczyzny i Prus we wczes­nym średniowieczu

  II. Mate­ri­ały i źródła

  Piotr Iwan­icki, Cmen­tarzysko w Lisach pow. gołdapski w świetle źródeł archi­wal­nych i współczes­nych badań arche­o­log­icznych
  Marek F. Jagodz­iński, Amulet z Truso. Przy­czynek do badań nad wierzeni­ami ludów skan­dy­naws­kich
  Vla­dymir I. Kulakov, Koral­len­berge: stratig­ra­phy and chronol­ogy of the set­tle­ment
  Sła­womir Wadyl, Grodzisko w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostat­nich badań arche­o­log­icznych
  Marcin Engel, Cezary Sobczak, Nie tylko arche­olo­gia. Inter­dyscy­pli­narne bada­nia wielokul­tur­owego zespołu osad­niczego w Szurpiłach na Suwal­szczyźnie
  Robert Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesen­burg (Walle­wona) i Weis­totepila? Przegląd grodzisk nad Gubrem w kon­tekś­cie próby ustal­e­nia ich lokaliza­cji
  Nor­bert Goßler, Christoph Jahn, Der spät­mit­te­lal­ter­liche Kom­plex (Burg und Gräber­feld) von Unter­plehnen, Kr. Rastenburg (Równ­ina Dolna, pow. Kętrzyński) im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehe­mals Königsberg/Ostpreußen)
  Woj­ciech Wróblewski, Filmy z kolekcji dydak­ty­cznej Kat­edry Arche­ologii Uni­w­er­sytetu w Bres­lau (Wrocław) w zbio­rach archi­wal­nych Insty­tutu Arche­ologii Uni­w­er­sytetu Warszawskiego

  III. Polemiki i dyskusje

  Ewelina Siemi­anowska, O dro­gach, szlakach, babach, Prusach i metodzie czyli na „mar­gin­e­sie” polemiki między Mateuszem Boguckim a Robertem Klimkiem
  Elż­bi­eta Kowalczyk-Heyman, W sprawie lokaliza­cji proku­ra­torii krzyżack­iej w Przewłokach (głos w dyskusji)
  Alicja Dobrosiel­ska, Prusy pogańskie – w drodze ku państ­wowości
  Wiesław Dłu­gokęcki, Uwagi o struk­tu­rach władzy u Prusów we wczes­nym śred­niowieczu
  Bog­dan Radz­icki, Insty­tucje władzy… a teo­ria społeczna. Przy­czynek do his­torii społecznej Prusów

  IV. Artykuły recen­zyjne i omówienia

  Michał Auch, Mateusz Bogucki, Maciej Trze­ciecki, Osad­nictwo wczes­nośred­niowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, [w:] Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratown­iczych badań arche­o­log­icznych w lat­ach 2007–2008, t. I:2. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożyt­ności, (red.) M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Stu­dia nad Truso, t. I:2 (Sła­womir Wadyl)

  V. Kro­nika

  Bog­dan Radz­icki, Spra­woz­danie z dzi­ałal­ności Towarzystwa Naukowego Pruthe­nia za rok 2011
  Mirosław Hoff­mann, Spra­woz­danie z między­nar­o­dowego sym­pozjum Das neue und das neuste in pol­nis­chen archäol­o­gis­chen Unter­suchun­gen der alt­preussis­chen Gebiete

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

47,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty