SILESIA HISTORICA

SILESIA HISTORICAnr katalogowy: 2948
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śląska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen

  Red. Sławomir Moździoch, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch

  Wrocław: Chronicon, 2012

  ss. 146

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-935760-1-2

   

  Spis treści

   

  I. W KRĘGU METODOLOGII I HISTORIOGRAFII –

  IM UMKREIS VON METHODOLOGIE UND HISTORIOGRAPHIE / 15

   

  THOMAS WÜNSCH / 17

  „Transgraniczność“ / „transborderness“: Ein neues Paradigma

  für die Bestimmung von regionaler Identität?

  „Transgraniczność“ / „transborderness“: nowy paradygmat

  dla konkretyzacji tożsamości regionalnej?

   

  MAREK CETWIŃSKI / 33

  Jeszcze raz o „paradygmacie Stenzla”

  Noch einmal zum „Stenzel-Paradigma“

   

  MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA / 41

  O „Historii Śląska” wydanej przez Polską Akademię

  Umiejętności w okresie międzywojennym. Głos w dyskusji

  Über die von der Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit (PAU)

  in der Zwischenkriegszeit veröffentlichten „Geschichte

  Schlesiens”. Diskussionsbeitrag

   

  GRZEGORZ MYŚLIWSKI / 45

  W sprawie tomu Radices Silesiae – Silesiacae radices. Śląsk:

  kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi

  i tożsamości (do końca XVIII wieku). Schlesien: Land, Leute,

  memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen

  und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)

  (Wrocław 2011) Głos w dyskusji

  Zum Band Radices Silesiae – Silesiacae radices… (Wrocław 2011).

  Diskussionsbeitrag

   

   

   

  II. ŹRÓDŁA I TERMINOLOGIA – QUELLEN UND TERMINOLOGIE / 51

   

  PRZEMYSŁAW SIEKIERKA / 53

  Ex Silesiae Antiquitatibus. Natio, gens, populus i ethnos w użyciu

  starożytnych łacińskich i greckich autorów opisujących

  ziemie późniejszego Śląska

  Ex Silesiae Antiquitatibus. Natio, gens, populus und ethnos im

  Gebrauch der antiken lateinischen und griechischen Autoren,

  die die Gebiete des späteren Schlesien beschrieben haben

   

  RYSZARD KACZMAREK / 71

  „Niemiecki nacjonalizm” – „pruski patriotyzm” – „polskie

  postawy narodowe”. Problemy terminologiczne

  i źródłoznawcze w badaniu postaw żołnierzy pułków

  górnośląskich w XIX wieku

  „Deutscher Nationalismus“ – „preußischer Patriotismus“

  – „polnische nationale Einstellungen“. Terminologische

  und quellenkritische Fragen bei der Erforschung der

  Haltungen der Soldaten aus oberschlesischen Regimentern

  im 19. Jh.

   

  JACEK DĘBICKI / 77

  Dyskusja nad terminologią w ramach projektu Radices Silesiae –

  Silesiacae radices – stan obecny i zaproszenie do dalszej debaty

  Diskussion über Terminologie im Rahmen des Projektes

  Radices Silesiae – Silesiacae radices – Zustand und Einladung

  zur weiteren Debatte

   

   

  III. POLA BADAŃ – FORSCHUNGSFELDER /81

   

  PIOTR BOROŃ / 83

  Zanim powstał Górny Śląsk… Problemy badawcze dziejów

  dorzeczy górnej Odry i górnej Wisły w X-XII w.

  Bevor Oberschlesien entstanden ist. Forschungsprobleme

  in der Geschichte der Einzugsgebiete der Oberoder

  und der Oberweichsel im 10.-12. Jh.

   

   

  DOMINIK NOWAKOWSKI / 97

  Rewolucja czy ewolucja? Przemiany struktur osadniczych

  w późnym średniowieczu na przykładzie miast północnej

  części Śląska

  Revolution oder Evolution? Wandlungen der Siedlungsstrukturen

  im Spätmittelalter am Beispiel der Städte im nördlichen Teil

  Schlesiens

   

  ALEKSANDER PAROŃ /121

  Bitwa legnicka i najazd mongolski z 1241 roku w przekazie

  Jana Długosza – przykład kreowania pamięci wspólnoty

  Die Schlacht bei Liegnitz und der Mongoleneinfall von 1241

  in der Überlieferung von Jan Długosz – ein Beispiel für

  die Kreation von kollektivem Gedächtnis

   

  STANISŁAW ROSIK /139

  „Ślężański” Śląsk? Od Geografa Bawarskiego i Kroniki

  Thietmara do… współczesnych mitologizacji przeszłości

  Das Schlesien der Slenzanen? Vom sog. Geographus Bavarus

  und der Chronik Thietmars bis zu… den heutigen

  Mythologisierungen der Vergangenheit

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

33,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty