WIDZIANE Z ZEWNĄTRZ T.1-2

WIDZIANE Z ZEWNĄTRZ T.1-2nr katalogowy: 1285
 • Widziane z zewnątrz t.1-2

  Red. Michał Baczkowski i inni

  Warszawa : DiG, 2011

  ss. 243: t.1, 273: t.2

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7181-686-4

   

  Zamieszczone teksty były prezentowane podczas I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w pięciu wiodących sympozjach, które w wersji książkowej stanowią pięć części. Na pierwszy tom składają się: część pierwsza: Historycy, filozofowie,
  prawnicy, część druga: Średniowiecze oraz część trzecia: Nowożytność. Tom drugi zawiera teksty zaprezentowane w części czwartej: Wiek XIX i części piątej: Wiek XX.

  Spis treści
  Historycy, fi lozofowie, prawnicy
  BOGDAN SZLACHTA
  Historycy, fi lozofowie, prawnicy .......................................................................... 9
  ALVYDAS JOKUBAITIS
  Sens polskiej niepodległości z perspektywy litewskiej ........................................ 13
  ANDREA CIAMPANI
  Organizacje społeczne i instytucje polityczne w zarządzaniu.
  Polska wobec doświadczenia historycznego integracji europejskiej .................... 23
  RICHARD BUTTERWICK
  Republikanizm, monarchizm i Konstytucja 3 maja.
  Polskie przemiany na tle nowożytnej Europy ....................................................... 31
  RETT R. LUDWIKOWSKI
  Między utopią i realiami historycznymi.
  Polskie przemiany ustrojowe końca osiemnastego wieku
  w zachodnioeuropejskich i amerykańskich ocenach politycznych ....................... 43
  MICHАIŁ W. DMITRIJEW
  Prawosławie i Unia Brzeska (1595–1596) jako czynniki integracji
  i dezintegracji Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku .......................................... 57
  MAKSIM A. BUŁACHTIN
  Rosyjscy studenci wobec polskich tradycji politycznych ..................................... 67
  Średniowiecze
  ZENON PIECH
  Średniowieczne dzieje Polski w oczach sąsiadów ................................................ 73
  THOMAS WÜNSCH
  Pomiędzy zaniedbaniem a przecenieniem.
  Średniowieczna historia Polski oczami niemieckich nauk historycznych ............ 87
  IVAN HLAVÁČEK
  Polsko-czeskie relacje kulturowe i polityczne w czasach Przemyślidów
  i Luksemburgów w świetle najnowszych badań czeskich po 1989 roku.
  Garść informacji i uwag ....................................................................................... 103

  DANIEL BAGI
  Średniowieczna historia Polski w myśleniu historycznym Węgier i stosunki
  polsko-węgierskie w średniowieczu w historiografi i węgierskiej XIX–XX w.
  Przeszłość i przyszłość .......................................................................................... 117
  DANIELA DVOŘÁKOVÁ
  MARTIN HOMZA
  Historiografi a słowacka dotycząca średniowiecznej historii Polski ..................... 131
  RIMVYDAS PETRAUSKAS
  Mediewistyka polska a historiografi a litewska ..................................................... 147
  NATALIA JAKOWENKO
  Najnowsza ukraińska synteza dziejów Polski.
  Średniowiecze i czasy wczesnonowożytne — próba nowego ujęcia ................... 157
  ALIAKSANDR KRAUCEWICZ
  Średniowieczne dzieje Polski w historiografi i białoruskiej .................................. 169
  WOJCIECH FAŁKOWSKI
  Między historią narodu a historią powszechną.
  Polska mediewistyka na początku XXI wieku ..................................................... 177
  Nowożytność
  MICHAŁ BACZKOWSKI
  Rzeczpospolita nie tylko polska.
  Nowożytne dzieje Polski w oczach badaczy zagranicznych ................................ 191
  MICHAEL G. MÜLLER
  Nowsze badania nad historią Polski okresu nowożytnego w Niemczech ............ 195
  JAROSLAV PÁNEK
  Czeskie badania nad dziejami Polski w okresie wczesnej nowożytności ............. 205
  WITALIJ MICHAŁOWSKI
  Historiografi a ukraińska w ciągu ostatnich piętnastu lat ...................................... 219
  SABIRE ARIK
  Rzeczpospolita polsko-litewska XVI–XVIII wieku
  z perspektywy historiografi i tureckiej ................................................................... 227
  Noty o autorach tekstów ..................................................................................... 239

   

   

  Spis treści
  TOMASZ GĄSOWSKI
  Naród bez państwa. Polska i Polacy w dziewiętnastowiecznej Europie .............. 9
  CHRISTOPH AUGUSTYNOWICZ
  Miejsce i rola Polaków w wielonarodowościowej monarchii habsburskiej
  w badaniach historyków austriackich .................................................................. 11
  ROMAN BARON
  Dorobek czeskiej historiografi i na polu badań nad dziejami Polski
  okresu zaborów ..................................................................................................... 17
  IDESBALD GODDEERIS
  Tradycyjna historiografi a a historia społeczna — przepaść do zasypania ............ 33
  LEONID GORIZONTOW
  Stosunki polsko-rosyjskie w XIX wieku i ich współczesne echa ......................... 53
  MAKOTO HAYASAKA
  Japońskie badania nad historią Europy Środkowo-Wschodniej
  ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski XIX wieku ............................... 65
  KRYSTYNA JAWORSKA
  Dziewiętnastowieczna Polska we współczesnej historiografi i włoskiej ............... 79
  ISTVÁN KOVÁCS
  Problematyka dziejów Polski XIX wieku w węgierskiej historiografi i
  po roku 1945 ......................................................................................................... 93
  MARIAN MUDRYJ
  Ewolucja stosunków polsko-ukraińskich w Galicji w drugiej połowie
  XIX wieku w świetle badań współczesnych historyków ukraińskich ..................101
  ANDRZEJ PUKSZTO
  Stosunki polsko-litewskie w wieku XIX i na początku XX (do 1918 r.)
  we współczesnych badaniach historyków litewskich ........................................... 115
  ISABEL RÖSKAU-RYDEL
  Wybrane kierunki niemieckich badań nad historią Polski XIX wieku .................123

  Wiek XX
  ANDRZEJ NOWAK
  Polskie historie w XX wieku: dumy i uprzedzenia .............................................. 133
  OLEG KEN
  Co historycy rosyjscy chcą wiedzieć o polskiej historii XX wieku? ....................137
  WOŁODYMYR KRAWCZENKO
  Najnowsze dzieje Polski we współczesnej historiografi i ukraińskiej ...................147
  ANDRZEJ CZERNIAKIEWICZ
  Przestrzeń historyczna dwudziestowiecznej Polski jako miejsce rozwoju
  współczesnej historiografi i białoruskiej ................................................................163
  RIMANTAS MIKNYS
  Badania nad historią Polski XX wieku w historiografi i litewskiej .......................177
  JIŘÍ FRIEDL
  Nie tylko Zaolzie. Dzieje Polski 1918–1990 w historiografi i czeskiej .................185
  ANDREAS LAWATY
  Polska XX wieku w niemieckiej Zeitgeschichte:
  metodologiczne i ideologiczne samoprzezwyciężanie ......................................... 207
  TIMOTHY SNYDER
  „Nacjonalizm z Zachodu” .....................................................................................227
  ANTONY POLONSKY
  Stosunki polsko-żydowskie od roku 1984 ............................................................ 231
  ALEXANDRA VIATTEAU
  Ocena Powstania Warszawskiego we Francji .......................................................251
  KRYSTYNA JAWORSKA
  Głos w dyskusji na temat wiedzy o Powstaniu Warszawskim ..............................265
  Noty o autorach tekstów .....................................................................................269

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

90,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty