KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU

KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻUnr katalogowy: 9358
 • Kościół a synagoga (30-313 P. Chr.) na rozdrożu

  Mariusz Rosik

  Wrocław: Chronicon, 2016

  ss. 650

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-946166-1-8  Spis treści:  Spis treści / 5
  Przedmowa / 9
  Wstęp / 15
  Materiał źródłowy / 23
  Stan badań / 37
  W kwestii metodologii / 51

  CZĘŚĆ I. KOŚCIÓŁ W ŁONIE JUDAIZMU (30-70 PO CHR.) / 55

  ROZDZIAŁ I. DO WYDALENIA ŻYDÓW Z RZYMU (30-49 PO CHR.) / 57
  Perspektywa popaschalna / 61
  Jerozolima - gmina judeochrześcijańska / 63
  Mesjanizm judeochrześcijan a mesjanizm innych nurtów judaizmu / 70
  Instytucja świątynna w oczach judeochrześcijan i pozostałych Żydów / 81
  Pojmowanie roli Prawa / 89
  Otwarcie się Kościoła na nie-Żydów (ok. 36 po Chr.) / 98
  Początek działalności apostolskiej Szawła z Tarsu / 106
  Ekskurs: Mentalność grecko-hellenistyczna a mentalność żydowska / 118
  Powodzenie misji wśród pogan czynnikiem separacji / 121
  Filon z Aleksandrii i alegoria biblijna w egzegezie chrześcijańskiej / 126
  Przyjęcie chrześcijaństwa przez Samarytan (ok. 37 po Chr.) / 129
  Początki chrześcijaństwa u Żydów etiopskich (ok. 38 po Chr.) / 140
  Zamieszki w Jamni (ok. 40 po Chr.) / 146
  Zakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii? (41 po Chr.) / 147
  Dekret Klaudiusza o wydaleniu Żydów z Rzymu (ok. 49 po Chr.) / 152
  ROZDZIAŁ II. DO UPADKU JEROZOLIMY (50-70 PO CHR.) / 161
  Tzw. Sobór Jerozolimski (51 po Chr.) / 162
  Konflikt ze wspólnotą żydowską w Koryncie (51 po Chr.) / 168
  Nasilenie się prześladowań ze strony żydowskiej i rzymskiej (ok. 60 po Chr.). Rola Jakuba, brata Pańskiego / 172
  Bóstwo Chrystusa a monoteizm judaizmu / 178
  Wybranie Izraela / 187
  Eucharystia - pokarm chrześcijan i zgorszenie dla Żydów / 197
  Szabat a dzień Pański / 201
  Czynniki ekonomiczne / 214
  Status kobiet w judaizmie i pierwotnym Kościele / 216
  Status niewolników / 224
  Jezus a judaizm - oczami Marka ewangelisty / 228
  Chrześcijanie i Żydzi w związku z pożarem w Wiecznym Mieście (64 po Chr.) / 234
  Judaizm w Qumran a chrześcijaństwo palestyńskie / 237
  Pierwsze powstanie przeciw Rzymianom (66-70/74 po Chr.) / 245
  List do Hebrajczyków i teologia substytucji / 256

  CZĘŚĆ II. TRUDNEGO ROZSTANIA POCZĄTKI (71-135 PO CHR.) / 263

  ROZDZIAŁ I. DO ZGROMADZENIA W JABNE (71-89 PO CHR.) / 265
  Coraz szersze otwarcie się Kościoła na nie-Żydów / 268
  Ewangelia Mateusza a kwestia żydowska / 269
  Fiscus Iudaicus / 280
  Dwudzieło Łukasza / 290
  ROZDZIAŁ II. DO WYBUCHU POWSTANIA BAR KOCHBY (90-131 PO CHR.) / 297
  Akademia w Jabne (ok. 90 po Chr.) / 300 
  Czy chrześcijanie są Żydami? - perspektywa rabinacka / 308 
  Kwestia birkat ha-minim i Modlitwy Pańskiej / 309
  Biblia grecka w rękach Żydów i chrześcijan / 326
  Ekskurs: Język aramejski palestyński (galilejski) i targumiczny czynnikiem separacji? / 336
  Kwestia Iz 7, 14b / 344
  Antyjudaizm pism Janowych i wykluczenie z Synagogi / 357
  Apokalipsy apokryficzne świadkiem rozłamu między Kościołem a Synagogą / 375
  Listy do gmin chrześcijańskich św. Ignacego (ok. 107 po Chr.) / 382
  Wokół wzmianki Pliniusza Młodszego o Chrystusie i chrześcijanach (110 po Chr.) / 385
  Powstania Żydów w diasporze w latach 115-117 / 387
  Ebionici i nazarejczycy - Żydzi czy chrześcijanie? / 393
  Arystydes z Aten o Żydach (ok. 125 po Chr.) / 398
  ROZDZIAŁ III. POWSTANIE BAR KOCHBY (132-135 PO CHR.) / 401

  CZĘŚĆ III. NA ODDZIELNYCH DROGACH? (136-313 PO CHR.) / 411

  ROZDZIAŁ I. DO PIERWSZYCH AMORAITÓW (136-220 PO CHR.) / 413
  List Barnaby (ok. 138 po Chr.) / 415
  Ekskurs: O antycznej inwektywie / 419
  Naród wybrany w pismach Justyna Męczennika (ok. 140 po Chr.) / 426
  Kwestia męczeństwa za wiarę w II stuleciu: żydowskie i chrześcijańskie spojrzenie / 439
  Sprawa Marcjona (ok. 144 po Chr.) i Ewangelia Judasza / 443
  Udział Żydów w męczeństwie Polikarpa ze Smyrny (ok. 156 po Chr.) / 446
  Melitona z Sardes oskarżenia przeciw Żydom? / 451
  List do Diogneta (ok. 180 po Chr.) o Żydach / 458
  Działalność rabbiego Judy ha-Nasi / 461
  Najstarsza homilia łacińska Przeciw Żydom (ok. 190 r. po Chr.) / 464
  Kalendarz Żydów a chrześcijański spór o termin świętowania Wielkanocy / 470
  Septymiusz Sewer przeciw Żydom i chrześcijanom (202 po Chr.). Tertulian / 472
  Początki tradycji talmudycznej o Jezusie i chrześcijanach / 476
  ROZDZIAŁ II. DO RESKRYPTU MEDIOLAŃSKIEGO (221-313 PO CHR.) / 499
  Nowa demografia Palestyny w III stuleciu / 502
  Mędrcy Izraela w konfrontacjach z chrześcijanami / 504
  Rozwój literatury rabinicznej / 509
  Didascalia apostolorum i Pseudoklementyny o przestrzeganiu żydowskiego Prawa / 512
  Żydowskie metody egzegezy u Orygenesa / 518
  Chrześcijańskie i żydowskie katakumby w Rzymie w drugiej połowie III stulecia / 528
  Kwestia żydowska na synodzie w Elwirze (ok. 303 po Chr.) / 530
  Epilog: Ku reskryptowi mediolańskiemu (313 po Chr.) / 532
  Zakończenie / 535
  Indeks osób / 553
  Wykaz skrótów / 573
  Bibliografia / 581
  Zusammenfassung / 633

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

kpl.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty