NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIE

NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIEnr katalogowy: 1645
 • Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia

  Red. Sabina Grabowska

  Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018

  ss. 222

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7996-505-2

   

  Spis treści

   

  Część pierwsza

  PAŃSTWO

   

  Rozdział 1.1. Doktryny i teorie pochodzenia państwa

  1. Państwo w starożytności

  2. Doktryny średniowieczne

  3. Teorie nowożytne

  Rozdział 1.2. Państwo – znaczenie terminu oraz cechy

  1. Charakterystyka terminu państwo

  2. Cechy państwa

  3. Funkcje państwa

  Rozdział 1.3. Typy i formy państwa w ujęciu historycznym

  1. Formy państwa w okresie niewolnictwa

  2. Formy państwa w epoce feudalnej

  3. Państwo kapitalistyczne

  4. Państwo socjalistyczne

  Rozdział 1.4. Władza w państwie

  1. Władza polityczna

  2. Władza publiczna

  3. Legitymizacja władzy

  Rozdział 1.5. Formy państwa

  1. Charakterystyka i typy państw

  2. Państwo unitarne

  3. Federacja

  Rozdział 1.6. Rola narodu w państwie

  1. Naród jako suweren

  2. Rola jednostki w państwie

  3. Rola państwa i narodu w procesie integracji europejskiej

  Rozdział 1.7. Miejsce obywatela w państwie

  1. Prawa, wolności i obowiązki obywatela

  2. Społeczeństwo obywatelskie

  3. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego

  Rozdział 1.8. System sprawowania władzy w państwie

  1. System prezydencki i półprezydencki

  2. System kanclerski

  3. System parlamentarno-gabinetowy

  Rozdział 1.9. Podział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Władza ustawodawcza

  2. Władza wykonawcza

  3. Władza sądownicza

  Rozdział 1.10. Organizacje w państwie

  1. Partie polityczne i systemy partyjne

  2. Grupy interesów (grupy nacisku)

  Rozdział 1.11. Typy reżimów politycznych

  1. Demokracja

  2. Autorytaryzm

  3. Totalitaryzm

  Rozdział 1.12. Demokratyczne państwo prawne

  1. Republikański model demokratycznego państwa prawa

  2. Liberalny model demokratycznego państwa prawa

  3. Socjalny model demokratycznego państwa prawa

  4. Gwarancje państwa prawnego

  5. Zasady demokratycznego państwa prawa w polskiej konstytucji

   

  Część druga

  PRAWO

   

  Rozdział 2.1. Prawoznawstwo

  1. Ujęcie teoretyczne prawoznawstwa

  2. Nauka prawa i jej dziedziny

  3. Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie

  Rozdział 2.2. Koncepcje pojmowania prawa

  1. Prawo naturalne

  2. Szkoła historyczna

  3. Pozytywizm prawniczy

  4. Solidaryzm w prawie

  5. Szkoła psychologiczna w prawie

  6. Funkcjonalizm prawniczy

  7. Współczesne teorie – przykłady

  Rozdział 2.3. Normy prawne

  1. Norma prawna

  2. Przepis prawa

  3. Język prawny

  4. Język prawniczy

  Rozdział 2.4. Wykładnia prawa

  1. Koncepcje wykładni

  2. Podziały wykładni

  3. Dyrektywy interpretacyjne wykładni

  4. Reguły kolizyjne

  5. Reguły wnioskowania prawniczego

  6. Luka prawna

  Rozdział 2.5. Źródła prawa

  1. Zasady stanowienia prawa

  2. Umowy

  3. Prawo precedensowe

  4. Prawo zwyczajowe

  Rozdział 2.6. System prawa

  1. Pojęcie i gałęzie systemu prawa

  2. Prawo przedmiotowe

  3. Prawo podmiotowe

  4. Prawo publiczne i prywatne

  5. Prawa człowieka

  Rozdział 2.7. System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Akty prawa wewnątrzpaństwowego

  2. Akty prawa międzynarodowego

  Rozdział 2.8. Samorząd terytorialny

  1. Pojęcie samorządu terytorialnego

  2. Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego

  3. Cechy jednostki samorządu terytorialnego

  4. Samorząd gminny

  5. Samorząd powiatowy

  6. Samorząd wojewódzki

  7. Działalność obywatelska na szczeblu lokalnym

  Rozdział 2.9. Stosunek prawny

  1. Pojęcie stosunku prawnego

  2. Podmioty stosunku prawnego

  3. Przedmiot stosunku prawnego

  4. Treść stosunku prawnego

  5. Zdarzenia prawne

  Rozdział 2.10. Stosowanie prawa

  1. Tworzenie prawa

  2. Przestrzeganie prawa

  3. Teorie stosowania prawa

  Rozdział 2.11. Odpowiedzialność prawna

  1. Charakterystyka odpowiedzialności prawnej

  2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej

  Rozdział 2.12. Jednostka w prawie

  1. Jednostka w krajowym systemie ochrony prawnej

  2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

25,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty