ŚLEPY LOS TRAF PRZYPADEK

ŚLEPY LOS TRAF PRZYPADEKnr katalogowy: 3285
 • Ślepy los, traf, przypadek. O wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy

  Red. Katarzyna Łęńska-Bąk

  Opole: Uniwersytet Opolski, 2018

  ss. 150

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 1897-5666

   

  Spis treœci

  Ka¿dy jest kowalem swego losu, a mo¿e to przypadek jest naszego ¿ycia kowalem? (Katarzyna £eñska-B¹k) ....................... 9

  ¯ycie spo³eczne, kultura i folklor Ma³gorzata STOCHMAL, Ryzyko jako si³a sprawcza przekszta³ceñ przestrzeni spo³ecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Jerzy S. WASILEWSKI, Serendipity/Cejlonia. Przypadki szczêœliwego odkrywcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Zuzanna GRÊBECKA, Przypadki nie istniej¹. Przepowiednie, znaki, teorie spiskowe – wyjaœniæ przesz³oœæ, ocaliæ przysz³oœæ . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Grzegorz WIKTOROWSKI, Szatan, demony, zwiedzenie... Stosunek do przypadku, przes¹du oraz myœlenia magicznego w modelu uzdrowienia za³o¿yciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera. Na marginesie antymagicznego podejœcia protestanckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Katarzyna £EÑSKA-B¥K, G³odowanie jako nieszczêœliwe zrz¹dzenie losu, czyli o tym, jak ch³op musia³ sobie radziæ na przednówku i podczas klêsk ¿ywio³owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Urszula SAWICKA, Los i magia – determinanty dzia³ania baœniowych postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  Biografie Pawe³ W. MACI¥G, Przypadek, los czy przeznaczenie ekstrawaganckiego surrealisty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Izabela PAKU£A, Twórczoœæ a ¿ycie – w¹tki losu i przeznaczenia u Tiziano Terzaniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Monika RYCHLICA, Szczêœliwa histeryczka? Przypadek Berthy Pappenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  Ksi¹¿ki i literatura Pawe³ BERNACKI, Przypadek jako strategia autorska –przyk³ad „Liberat ury”. Analiza wybranych dzie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  Anna KACZMAREK-WIŒNIEWSKA, O potêdze flexusa, czyli znaczenie przypadku w nowelach Guy de Maupassanta . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  Joanna ZAGO¯D¯ON-£YSZCZARZ, Miko³aj Rej o Fortunie £udarce i Zwodnicy oraz o „œwieckiej krotochwili” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Contens To be the master of one’s own destiny or perchance it is coincidence that is the master of our life? (Katarzyna £eñska-B¹k)............ 9

  Social life, culture and folklore Ma³gorzata STOCHMAL, Risk as the driving force behind social space transformations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Jerzy S. WASILEWSKI, Serendipity/Ceylonia. Adventures of a lucky discoverer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Zuzanna GRÊBECKA, Coincidence does not exist. Prophecies, signs, conspiracy theories – to explain the past, to save the future . . . . . . . . 33 Grzegorz WIKTOROWSKI, Satan, demons, deception... The attitude to coincidence, superstition and magical thinking in the healing model of John Wimber, the founder of the Vineyard Fellowship. At the margins of Protestant anti-magic approach . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Katarzyna £EÑSKA-B¥K, Starving as an unhappy coincidence – the way peasants dealt with pre-harvest hungry gaps and natural disasters . . . . . 65 Urszula SAWICKA, Fate and magic – the determiners behind fairy tale characters’ actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  Biographies Pawe³ W. MACI¥G, Coincidence, the fate or the destiny of an extravagant surrealist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Izabela PAKU£A, Creativity and life – the themes of fate and destination in Tiziano Terzani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Monika RYCHLICA, A happy female hysteric? The case of Bertha Pappenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  Books and literature Pawe³ BERNACKI, Coincidence as the author’s strategy – the case of Liberat ure. An analysis of selected works . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anna KACZMAREK-WIŒNIEWSKA, About the power of flexus, that is the significance of coincidence in Guy de Maupassant’s novellas . . . . 125

  Joanna ZAGO¯D¯ON-£YSZCZARZ, Miko³aj Rej about Goddess Fortuna and Seducer and about “secular burlesque” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

24,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty