DE LIBERTATE POLONICA SIVE CIVILI

DE LIBERTATE POLONICA SIVE CIVILInr katalogowy: 955
 • De Libertate Polonica Sive Civili. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej (łumaczenie Stanisława Dubingowicza)

  Andrzel Wolan

  Warszawa : Neriton, 2010

  ss. 478

  Format A5

  Oprawa twarda

  Indeks

  ISBN 978-83-7543-146-9

   

  Składające się z 15 rozdziałów dzieło polityczne „papieża kalwinistów litewskich” podejmuje kwestie żywo dyskutowane w epoce renesansu, jak natura wolności, jej zakres i ograniczenia, istota i początki szlachectwa, ustrój Rzeczypospolitej, sprawiedliwość, prawo w sferze publicznej i prywatnej, obyczajowość i moralność szlachecka. Autor powołuje się m.in. na ustrój republiki weneckiej, na przykłady Francji i Hiszpanii, sięga również do koncepcji myślicieli starożytnych i renesansowych. Edycja zawiera tekst łaciński oraz jego staropolski przekład.

   

  Humanizm polski. Inedita, t. 3, red. R. Mazurkiewicz

   

   

  Spis treści

  Wstęp

  De libertate politica sive civili / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej

  Stanisław Dubingowicz
  Do Czytelnika łaskawego

  Praefatio
  Przedmowa

  Caput I / Rozdział I
  Libertatem apud omnes prudentes in magno semper habitam fuisse pretio
  Wolność u wszystkich mądrych ludzi zawsze w wielkim poważeniu była miana

  Caput II / Rozdział II
  Vana et praepostera quorundam ostenditur opinio, qui rerum malarum licentiam libertatem esse putant
  Próżne i opaczne niektórych mniemanie strofuje się, którzy w złych rzeczach rozpustność wolnością być mniemają

  Caput III / Rozdział III
  Vera de libertate sententia et quibus in rebus illa sita sit
  Prawdziwe o wolności rozumienie i w których rzeczach ono zależy

  Caput IV / Rozdział IV
  Regium dominatum Romanis olim et Graecis, tanquam libertati adversantem, fuisse invisum
  Iż królewskie panowanie Rzymianom, przedtym i Grekom, jako się wolności sprzeciwiające, było obrzydłe

  Caput V / Rozdział V
  Quales in republica leges esse oporteat, ut vera ac solida libertas civibus constet
  Jakowych w rzeczypospolitej praw potrzeba, aby prawdziwa a gruntowna wolność obywatelom była

  Caput VI / Rozdział VI
  De triplici hominum in gente nostra statu, et num omnes eadem libertate fruantur
  O trojakim stanie ludzi w narodzie naszym i jeśliże wszyscy tejże wolności używają

  Caput VII / Rozdział VII
  Quid sit nobilitas et quae eius origo
  Co jest ślachectwo i który jego początek

  Caput VIII / Rozdział VIII
  Nobilitatis aliam nunc ac prisco fuerit saeculo rationem esse
  Ślachectwa inszy teraz sposób niżli dawnych wieków był

  Caput IX / Rozdział IX
  Libertatem nobilitatis in gente nostra magnam prae multis aliis nationibus praerogativam habere
  Wolność ślachetska w narodzie naszym wiele nad insze narody przodkuje

  Caput X / Rozdział X
  Legem iniquam gentis nostrae in homicidas statutam multum de libertate communi detrahere
  Prawa niesprawiedliwe narodu naszego przeciwko mężobójcom postanowione wiele wolności pospolitej ujmują

  Caput XI / Rozdział XI
  Quod nullae leges puniendis foedis libidinibus in gente nostra sint latae, magna ex parte libertatem reipublicae violari
  Że żadnych praw ku skaraniu plugawej wszeteczności w narodzie naszym niemasz postanowionych, z wielkiej części wolność rzeczypospolitej się gwałci

  Caput XII / Rozdział XII
  Expedire communi civium libertati et utilitati, ut leges temulentiae et ebrietati coërcendae ferantur
  Służy to pospolitej obywatelów wolności i pożytkowi, aby prawa były postanowione ku zawściągnieniu obżarstwa i opilstwa

  Caput XIII / Rozdział XIII
  Leges sumptuarias in libera republica maxime necessarias esse
  Prawa ku zawściągnieniu zbytku w wolnej rzeczypospolitej wielce są potrzebne

  Caput XIV / Rozdział XIV
  Leges nisi aequitate temperentur, plurimum libertati publicae officere putandae sunt
  Prawa pospolitej wolności wielce szkodzące mają być rozumiane, jeśliby słusznością nie były miarkowane

  Caput XV / Rozdział XV
  Nullum libertati publicae in legibus esse praesidium, nisi magistratus sit, qui eas exequatur
  Pospolita wolność nie ma żadnej pomocy w prawach, gdzieby nie było zwierzchności, która by je wykonywała

  Bartłomiej Richius
  In libellum Andreae Volani
  Na książkę Andrzeja Wolana

  Augustyn Rotundus
  Epistula
  List

  Komentarze

  Komentarz edytorski
  I. Wykaz znaków i skrótów
  II. Opis źródeł
  III. Zasady wydania
  IV. Zasady transkrypcji
  1. Tekst łaciński
  2. Tekst polski
  V. Aparat krytyczny
  1. Tekst łaciński
  2. Tekst polski

  Objaśnienia

  Słownik dawnych wyrazów i form

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

57,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty