KOŚCIELNE PRAWO PUBLICZNE WYBÓR ŹRÓDEŁ

KOŚCIELNE PRAWO PUBLICZNE WYBÓR ŹRÓDEŁnr katalogowy: 2411
 • Kościelne prawo publiczne wybór źródeł

  Red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki

  Lublin : KUL, 2012

  ss. 864

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7702-472-0

   

  SPIS TREŚCI

  Od redaktorów

  WYBÓR TEKSTÓW PISMA ŚWIĘTEGO

  Ewangelia według św. Mateusza 16, 18-19 
  Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-22 
  Ewangelia według św. Łukasza 20, 20-26 
  Ewangelia według św. Jana 18, 33-37 
  Ewangelia według św. Jana 19, 10-11 
  Dzieje Apostolskie 4, 18-19 
  Dzieje Apostolskie 5, 27-29 
  List do Rzymian 13, 1-7 
  1 List do Koryntian 6, 1-11 
  1 List św. Piotra 2, 13-17


  DOKUMENTY KOŚCIELNE

  PISMA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE

  Klemens Rzymski, Najdawniejsza modlitwa Kościoła za państwo (ok. 96 r.) 
  Justyn Męczennik, Apologia "Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara" (II w.) 
  Autor nieznany, List do Diogneta (II w.) 
  Tertulian, Obrońca Kościoła (II/III w.) 
  Hipolit Rzymski, Najdawniejsze kazanie chrześcijańskie na temat państwa (III w.) 
  Orygenes, Chrześcijanie są solą państwa (III w.) 
  Orygenes, Nauka św. Pawła o państwie (III w.) 
  Ambroży z Mediolanu, Kościół nie jest zdany na łaskę i niełaskę państwa (386 r.) 
  Gelazy I, Cesarz jest synem, a nie biskupem Kościoła (488 r.) 
  Gelazy I, Dwie władze (494 r.) 
  Gelazy I, Bez pomieszania i bez rozdziału (496 r.)

  DOKUMENTY SOBOROWE

  Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" (7.12.1965 r.) 
  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"(7.12.1965 r.).

  DOKUMENTY PAPIESKIE

  ENCYKLIKI
  Leon XIII, Encyklika "Quod apostolici muneris" o błędach socjalistów, komunistów i nihilistów (28.12.1878 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Etsi nos pro auctoritate" o niebezpieczeństwie dla Kościoła we Włoszech (przeciwko rządom antyklerykalnym, laickim) (15.02.1882 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Humanum genus" o masonerii (20.04.1884 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Immortale dei" o państwie (1.11.1885 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Sapientiae christianae" o obowiązkach chrześcijan jako obywateli (10.01.1890 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Rerum novarum" o kwestii robotniczej (15.05.1891 r.) 
  Leon XIII, Encyklika "Graves de communi" o demokracji (18.01.1901 r.) 
  Pius XI, Encyklika "Non abbiamo bisogno" o Akcji Katolickiej (29.06.1931 r.) 
  Pius XI, Encyklika "Mit brennender Sorge" o położeniu Kościoła w III Rzeszy (14.03.1937 r.) 
  Pius XI, Encyklika "Divini Redemptoris" o bezbożnym komunizmie (19.03.1937 r.) 
  Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus" (1.05.1991 r.)

  PRZEMÓWIENIA PAPIESKIE
  Jan Paweł II, Przemówienie na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2.10.1979 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (2.06.1980 r.) 
  Jan Paweł II, List do przywódców państw (1.09.1980 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego (11.10.1988 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (5.10.1995 r.) 
  Jan Paweł II, Przesłanie do Biskupów z Konferencji Episkopatu Polski (8.06.1997 r.) 
  Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (30.11.1998 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie w Sejmie RP (11.06.1999 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników uroczystości jubileuszu parlamentarzystów i polityków, Rzym(4.11.2000 r.) 
  Jan Paweł II, Przemówienie we włoskim parlamencie (14.11.2002 r.) 
  Jan Paweł II, List do biskupów francuskich. "Wkład ludzi wierzących w kształtowanie społeczeństwa"(11.02.2005 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie o wolności religijnej (4.12.2005 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Ankara (28.11.2006 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) (24.03.2007 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych(3.05.2008 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10.12.2008 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych(4.05.2009 r.) 
  Benedykt XVI, Orędzie na światowy dzień pokoju (1.01.2011 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10.01.2011 r.) 
  Benedykt XVI, Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (29.04.2011 r.) 
  Benedykt XVI, Przemówienie w Bundestagu (22.09.2011 r.)

  DOKUMENTY KURII RZYMSKIEJ 
  Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń (17.02.1981 r.) 
  Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja "Quaesitum est" o stowarzyszeniach masońskich (26.11.1983 r.) 
  Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym (24.11.2002 r.)


  UMOWY DWUSTRONNE MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ A WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI

  Konkordat wormacki (23.09.1122 r.) 
  Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (10.02.1925 r.) 
  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (28.07.1993 r.)


  DOKUMENTY PAŃSTWOWE

  DOKUMENTY CESARZY RZYMSKICH

  Konstantyn Wielki, Licyniusz, Edykt mediolański (313 r.) 
  Teodozjusz Wielki, Edykt o wierze katolickiej (380 r.)

  WIELOSTRONNE UMOWY MIĘDZYNARODOWE

  O ZASIĘGU POWSZECHNYM
  Karta Narodów Zjednoczonych (26.06.1945 r.) 
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.12.1948 r.) 
  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (16.12.1966 r.) 
  Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1.08.1975 r.) 
  Deklaracja w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach (25.11.1981 r.) 
  Konwencja o prawach dziecka (20.11.1989 r.) 
  Deklaracja w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (10.12.1992 r.)

  O ZASIĘGU REGIONALNYM
  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (7.12.2000 r.) 
  Traktat o Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.) 
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.) 
  Protokół nr 8 dołączony do Traktatu z Lizbony dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności(13.12.2007 r.) 
  Protokół nr 30 dołączony do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa (13.12.2007 r.) 
  Deklaracje odnoszące się do postanowień traktatów (13.12.2007 r.) 
  Deklaracje państw członkowskich (13.12.2007 r.)

  KONSTYTUCJE I USTAWY

  POLSKIE
  Konstytucja 3 Maja (3.05.1791 r.) 
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja marcowa) (17.03.1921 r.) 
  Ustawa konstytucyjna (Konstytucja kwietniowa) (23.04.1935 r.) 
  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22.07.1952 r.) 
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2.04.1997 r.) 
  Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (17.05.1989 r.) 
  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (17.05.1989 r.) 
  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych (17.05.1989 r.)

  ZAGRANICZNE 
  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (17.09.1787 r.) 
  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26.08.1789 r.) 
  Ustawa o rozdziale kościołów od państwa (9.12.1905 r.) 
  Konstytucja weimarska (19.08.1919 r.) 
  Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (23.05.1949 r.) 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

80,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty